Pune

Head Office Address:

Mr. Pramod Gijare – Hon. Secretary,
Mgr.-Suggestion Scheme, Business Excellence Services,
Tata Motors Ltd. – CVBU, Pimpri, PUNE-411018.
Tel: 020-66135179 / 9822913644 / 9028086043
Email: inssan.wic1@gmail.com;pramod.gijare@tatamotors.com

CHAIRMAN
SAVANGIKAR SHRIKANT
email:shrikant.savangikar@skf.com
VICE CHAIRMAN
Mr. P.A Avachat
email:avachatprakash@yahoo.com
HON. SECRETARY
GIJARE PRAMOD
email:pramod.gijare@tatamotors.com
TREASURER
Mr. Mangesh Ashtekar
email:mashtekar@forbesmarshall.com
MEMBERS
Mr. Dushyant Pathak
email:dushyant.pathak@skf.com
Dr. Abhay Kulkarni
email:abhaykulkarni2@gmail.com
Mr. J.B Zende
email:jaiprakash47@gmail.com
Mr. Sanjay Bhase
email:sanjay.bhase@amtek.com